کندانسینگ یونیت

کار کندانسینگ یونیت تقطیر بخار مبرد است. در طول این فرآیند گرمای جذب شده توسط مبرد باید به ماده دیگری که معمولاً آب یا هواست منتقل شود.
در بیشتر کندانسینگ یونیت ها جهت انتقال گرمای نهان بخار مبرد، از هوا یا آب استفاده می شود؛
بادزن مورد استفاده در کندانسینگ یونیتهای جدید اغلب یکی از دو نوع پروانه ای یا سانتریفوژ است؛
کندانسینگ یونیت ها چهار نوعند: لوله دوبل، تیوب دوبل، پوسته و کویل، و پوسته ولوله؛
برای کندانسینگ یونیت های آب خنک باید آب سرد کافی فراهم باشد؛
برای خنک کردن آب گرم شده خروجی از کندانسینگ یونیت از برج خنک کن استفاده می شود.
کندانسینگ یونیت هواخنک

این نوع کندانسینگ یونیت در سیستمهای سرمایشی جدید کاربرد زیادی دارد، چرا که:
هوا همیشه موجود است و مشکل دفع ضایعات را ندارند؛
هزینه اولیه تجهیزات و تأسیسات آن نسبت به سایر وسایل تقطیر کمتر است؛
هزینه نگهداری آن معمولاً کمتر از سایر وسایل تقطیر است.
بادزن دستگاه کندانسینگ یونیت که هوا را از نوع پروانه ای و یا سانتریفوژ است. شکل ۱ کندانسینگ یونیت با بادزن پروانه ای و شکل ۲ کندانسینگ یونیت با بادزن سانتریفوژ را نشان می دهند.
بادزنهای نوع پروانه ای معمولاً برای کندانسینگ یونیتهایی که در فضای باز نصب می شوند و بادزنهای نوع سانتریفوژ معمولاً برای کندانسینگ یونیتهایی که داخل ساختمان نصب شده و خارج وارد شدن هوا به آنها از طریق کانال صورت می گیرد مورد استفاده قرار می گیرند.

کندانسینگ یونیت آبخنک
چهار نوع متداول کندانسینگ یونیت آب – خنک عبارتند از: لوله دوبل، تیوب دوبل، پوسته و کویل، و پوسته ولوله.

در کندانسینگ یونیت های آبی، گرمای نهان بخار مبرد به آب منتقل می شود و تا وقتی این آب گرم خنک نشود قابل استفاده مجدد نخواهد بود. بنابراین در کندانسورهای آب – خنک به یک جریان بلاانقطاع آب سرد احتیاج است، و یا این که آب گرم شده خروجی از کندانسور باید جهت خنک شدن به یک برج خنک کن ارسال گردیده و یک گردش مداوم بین کندانسور و برج خنک کن داشته باشد.